Disclaimer


1. Toepasselijkheid 1.1 In deze algemene voorwaarden van Tuinstudentaanhuis.nl hebben de hierna te noemen termen de volgende betekenis: a. Tuinstudentaanhuis.nl: hierna te noemen TSAH; b. Voorwaarden: de algemene voorwaarden TSAH; c. Opdracht: een overeenkomst tussen TSAH en opdrachtgever voor de levering van diensten inclusief de Voorwaarden; d. Werkbon: het formulier waarop de Opdracht is omschreven, evenals de benodigde gegevens van de opdrachtgever en bevat (waar nodig) tevens een machtiging aan TSAH voor het te incasseren bedrag; e. Aanmeldformulier: het formulier waarop de gegevens, van het toetredend lid en de machtiging voor de toekomstig te incasseren bedragen, worden ingevuld; 1.2 De Voorwaarden zijn van toepassing op en maken onderdeel uit van iedere aanbieding en iedere Opdracht. 1.3 Door de opdrachtgever voorgestelde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet bindend, tenzij en voor zover deze specifiek schriftelijk door TSAH zijn aanvaard. 1.4 Afwijkingen op de Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 1.5 Indien een of meerdere bepalingen in de Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van de Voorwaarden geldig en van kracht. Opdrachtgever en TSAH zullen alsdan de nietige of niet afdwingbare bepaling vervangen door één of meerdere nieuwe bepalingen die de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo nauwgezet mogelijk zullen benaderen. 2. Lidmaatschap 2.1 De opdrachtgever kan indien gewenst lid worden van TSAH. Dit is echter niet verplicht. 2.2 In geval dat lidmaatschap wenselijk is wordt dit middels het Aanmeldformulier aangegaan voor de periode van 1 jaar. Hierna wordt het lidmaatschap telkens automatisch verlengd met eenzelfde periode, tenzij opdrachtgever het lidmaatschap opzegt per brief, e-mail of online contactformulier met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. 3. Uitvoering van de Opdracht 3.1 TSAH zal de Opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. TSAH zal zich hiervoor inspannen, maar geeft geen garantie met betrekking tot het resultaat. Opdrachtgever is ervan op de hoogte dat de werkzaamheden worden uitgevoerd door studenten en dat opdrachtgever te allen tijde verplicht is de tarieven voor de gewerkte uren (inclusief de voorrijkosten, genaamd voorfietskosten) te voldoen, ongeacht het resultaat van de dienstverlening. 3.2 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en informatie waarvan TSAH aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Opdracht, tijdig aan TSAH worden verstrekt. 3.3 TSAH is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, als gevolg van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens en informatie. 3.4 Opdrachtgever is ermee bekend dat als gevolg van uitvoering van de opdracht er mogelijk dingen fout kunnen gaan waarbij er de kans heerst dat er in een aantal gevallen er ook daadwerkelijk schade kan ontstaan. Behoudens opzet en/of grove schuld aan de zijde van TSAH is TSAH niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever. 3.5 Indien TSAH en opdrachtgever zijn overeengekomen dat de Opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan TSAH de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen ter zake de daaraan voorafgaande fase volledig is nagekomen. 3.6 Opdrachtgever garandeert dat hij of zij de eigenaar van het object is ten aanzien waarvan de diensten worden geleverd en geen onrechtmatig gebruik maakt van andermans grond. Opdrachtgever vrijwaart TSAH voor eventuele aanspraken van derden in verband daarmee, alsmede in verband met de uitvoering van de Opdracht. 3.8 Bij het aantreffen van onrechtmatigheden bij opdrachtgever zal TSAH te allen tijde melding doen bij de daarvoor geldende instantie(s). 3.9 Werkgeversgezag, toezicht en leiding met betrekking tot de werkzaamheden die worden uitgevoerd door de werknemers van TSAH berust bij TSAH. Opdrachtgever komt in dit verband nadrukkelijk geen instructiebevoegdheid toe. 3.10 TSAH is niet aansprakelijk voor schade aan gereedschap van Opdrachtgever mits het gereedschap op een normale wijze is gebruikt. 4. Wijziging van de Opdracht 4.1 Indien TSAH en opdrachtgever een wijziging of aanvulling van de Opdracht overeenkomen, kan het tijdstip van voltooiing van de Opdracht wijzigen. TSAH zal opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen. 4.2 Tijdsinschattingen van TSAH zijn slechts indicaties waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. 5. Klachten 5.1 Klachten over de geleverde diensten dienen door opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 48 uur na voltooiing van de betreffende Opdracht per brief, per e-mail of per online contactformulier op de website, te worden gemeld aan TSAH. 6. Betaling en annulering 6.1 TSAH is gerechtigd het totale verschuldigde bedrag af te schrijven door middel van de door de opdrachtgever afgegeven machtiging. 6.2 Betaling anders dan door middel van de door TSAH aangegeven betalingsmethodes is niet mogelijk. 6.3 Indien TSAH incassomaatregelen moet treffen tegen de opdrachtgever, is de opdrachtgever naast de wettelijke (handels)rente ook de wettelijke incassokosten verschuldigd. 6.4 Bij annulering van de Opdracht binnen 48 uur voorafgaande aan de geplande uitvoering, is opdrachtgever de voorfietskosten en een uur het geldende tarief verschuldigd. 6.5 Bij gedeeltelijke uitvoering van de Opdracht is Opdrachtgever aan TSAH een evenredige vergoeding verschuldigd. 6.6 Mocht Opdrachtgever direct afrekenen met de tuinstudent buiten TSAH om kan er een boete worden opgelegd van 250 euro en het verschuldigde bedrag van de gemaakte uren. 7. Tarieven 7.1 Alle door TSAH vermelde tarieven zijn inclusief BTW. 7.2 TSAH heeft te allen tijde het recht de tarieven te wijzigen. Voor de geldende tarieven zie afspraak maken / prijsindicatie op www.tuinstudentaanhuis.nl onderaan de home pagina. 8. Verzuim 8.1 Wanneer de opdrachtgever zijn verplichtingen tegenover TSAH niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is de Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling of andere formaliteiten in verzuim. 9. Diensten partner organisaties TSAH. 10. Aansprakelijkheid en Vrijwaring 10.1 TSAH is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook onverschillig door welke oorzaak, behoudens in het geval van opzet en/of grove schuld van TSAH. Indien en voor zover op TSAH enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot 3 maal het factuurbedrag van de Opdracht. 10.2 Opdrachtgever vrijwaart TSAH voor alle aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door opdrachtgever gebruikte of verstrekte materialen of gegevens in verband met de uitvoering van de Opdracht. 10.3 Opdrachtgever is gedurende de uitvoering van de opdracht verplicht zelf ter plekke aanwezig te zijn. 10.4 Het geven van adviezen over de tuin en aan te kopen producten. behoort niet tot de kerntaken van TSAH. Wanneer TSAH aan opdrachtgever gevraagd of ongevraagd een suggestie doet over een aankoop, handelt TSAH niet als tussenpersoon, handelsagent, distributeur, of verkoper van de door opdrachtgever aangekochte software of hardware. Opdrachtgever dient zelf bij de leverancier na te gaan of eventueel aan te kopen producten geschikt is voor het systeem en beoogde gebruik van de opdrachtgever. TSAH verstrekt ter zake geen enkele garantie. 10.5 In verband met kwaliteitscontrole kan communicatie per telefoon of e-mail met medewerkers van TSAH door TSAH gemonitord worden. 11. Overmacht 11.1 Geen van de partijen is verantwoordelijk of aansprakelijk voor een vertraging of een tekortkoming in de nakoming van de Opdracht die het gevolg is van overmacht (een niet toerekenbare tekortkoming). 12. Toepasselijk recht en geschillen 12.1 De Voorwaarden, de Opdracht en andere opdrachten die voortvloeien uit of in verband staan met de Opdracht zullen uitsluitend worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die zich voordoen in verband met de Voorwaarden, een Opdracht of andere opdracht die voortvloeien uit of verband houden met een Opdracht, dienen met uitsluiting van elke andere rechter aan de bevoegde rechter te Utrecht te worden voorgelegd. 13. Prijsindicaties 13.1 Met de kennis die TSAH krijgt wordt een zo’n getrouw mogelijk beeld gegeven over de te verwachten kosten. Desalniettemin kunnen uit prijsindicaties geen rechten worden ontleend. 14. Abonnementen 14.1 Een abonnement is voor de Opdrachtgever en TSAH maandelijks vrij opzegbaar.   14.2 Van te voren wordt de abonnementsprijs vastgesteld. Mocht blijken dat er gemiddeld meer of minder tijd aan de bepaalde werkzaamheden wordt gespendeerd dan verwacht kunnen TSAH en de opdrachtgever in overleg de abonnementsprijs aanpassen. 15. Communicatie en afspraken 15.1 Er kunnen geen rechten worden ontleend aan toezeggingen van tuinstudenten zelf. 15.2 Nieuwe afspraken worden uitsluitend via tuinstudentaanhuis.nl gemaakt of via het daarvoor bestemde nummer. Afspraken maken met tuinstudenten is dus niet toegestaan. Behoudens afspraken voor de aanvangstijd van de volgende dag van de klus en het verdere verloop van de klus etc.          15.3 Tuinstudent kunnen vertraging oplopen. In dat geval zijn zij verplicht dit u te laten weten. Dit geeft u geen recht op een gereduceerd tarief. 16. Deponering 16.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in maart 2017 onder Tuinstudentaanhuis.nl en worden op verzoek kosteloos toegezonden.

Zo werkt het


1. Vind een student in uw buurt
2. Plan samen de afspraak
3. Betaal achteraf veilig online
Sara van Dijk
Rosa van der Linden (28)
quote

Naast mijn studie heb ik tijd over om bij te verdienen. Ik houd er van om mensen te helpen en biedt mij aan als huishoudhulp. Mocht u hulp nodig hebben met stofzuigen of de was dan kunt u altijd op mij bouwen.

quote
Studentenhulp worden
Anne de Wit
Lian de Wit (30)
quote

ik werk naast mijn studie met veel plezier als zorghulp.

quote
Studentenhulp worden
Henk Visser
Henk Visser (23)
quote

Ik studeer ICT management en vind het erg leuk om andere mensen te helpen met hun computer problemen.

quote
Studentenhulp worden